โครงการชลประทานยะลาขอแจ้งเปลี่ยนแปลง URL ใหม่ของ Webpage ประจำโครงการฯ เป็น

http://www.geocities.com/ridyala